Π.2.1.4.: Ήμερη και άγρια πανίδα στον ελλαδικό χώρο (4ος-13ος αι.): γραπτές μαρτυρίες και αρχαιολογικά τεκμήρια

Υπεύθυνη ερευνήτρια: Μαρία Λεοντσίνη, Κύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ

Επιστημονικοί συνεργάτες: δρ. Κέλλυ Μαυρομμάτη, δρ. Άννα Σκλαβενίτη, δρ. Δημήτριος Κ. Αγορίτσας

Συνεργάτες Υποστήριξης έργου: Γιάννης Λαδάς, Ελισάβετ Κελίδου

Περιγραφή: Η βάση δεδομένων «Ήμερη και άγρια πανίδα στον ελλαδικό χώρο (7ος-14ος αι.)» αποτελεί συλλογή μαρτυριών σχετικά με την εκτροφή και την εκμετάλλευση οικόσιτων και παραγωγικών ζώων (πουλερικά, αιγοειδή, βοοειδή, προβατοειδή, χοιροειδή, ιπποειδή), καθώς και την αλιεία, τη μελισσοκομία και το κυνήγι. Η έρευνα επικεντρώνεται στον ελλαδικό χώρο με σκοπό να αναδειχθούν οι παραγωγικές δραστηριότητες, που συνδέονται με την πανίδα και να αξιολογηθεί η χωροθεσία αυτών των δραστηριοτήτων σε διάφορα οικοσυστήματα και σε σχέση με τις χρήσεις γης και το καθεστώς ιδιοκτησίας(βοσκότοποι, άγονα ή ορεινά εδάφη, δάση,λίμνες, υγρότοποι, αλιευτικές τοποθεσίες, αγροτικές κοινότητες μεγάλη γαιοκτησία). Στη βάση δεδομένων καταχωρούνται πληροφορίες των βυζαντινών πηγών (αρχειακά έγγραφα, ιστοριογραφικά κείμενα, βίοι αγίων)αναφορικά με τις στρατηγικές αξιοποίησης του ζωικού κεφαλαίου και εκμετάλλευσης της άγριας πανίδας και των αλιευτικών πόρων. Καταγράφεται επίσης, υλικό που αφορά αντιλήψεις, συμβολισμούς και αλληγορίες με θέμα τα ζώα. Κάθε μαρτυρία αποτελείται από τα εξής πεδία: α) Βασικό λήμμα: χωρίο από την πρωτογενή πηγή,β) Ζώο, γ) Είδος αναφοράς: Παραγωγική διαδικασία, ή Αρχαιογνωστική/αλληγορική αναφορά, δ) Χρόνος, ε) Τόπος 1: Γεωγραφική περιοχή, στ) Τόπος 2: Τοποθεσία, ζ) Παραπομπή στην πηγή, η) Βιβλιογραφία θ) Σχόλια.

Leontsini