ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Οι συντελεστές

Επιστημονικοί υπεύθυνοι του έργου

Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου

Ερευνητικό προσωπικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών

Διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών

Επιστημονικός Συνεργάτης

Γραμματεία ΙΙΕ

Γραμματεία ΙΙΕ

Γραμματεία ΙΙΕ

Τεχνική Υποστήριξη

Έκτακτοι τεχνικοί συνεργάτες

Έκτακτοι επιστημονικοί συνεργάτες