Κύρτου Πλέγματα-Κρηπίς

Άμεση είναι η συμπληρωματικότητα της Αναβαθμίδας με το πρόγραμμα Κρηπίς και τη δράση «Κύρτου Πλέγματα» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιό του, ιδιαίτερα καθώς σειρά αποθετηρίων επεκτείνονται και συμπληρώνονται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
(Δράση «Κρηπίς», ΕΣΠΑ, 2013-2015)

Κύρτου πλέγμα (δίχτυ δικτύων) ονομάζει ο Πλάτων το κυκλοφοριακό σύστημα που διαχέει ζωή και θερμότητα στο σύνολο του οργανισμού (Τίμαιος, 79d). Το νεοπαγές Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, επιχείρησε να μελετήσει τη συγκρότηση και τις λειτουργίες των ποικίλων δικτύων που αναπτύχθηκαν στον ελληνικό χώρο, από την προϊστορία έως τους καθ΄ ημάς χρόνους και να εκτιμήσει τη συμβολή τους στη διαμόρφωσή του.

Κεντρική υπόθεση εργασίας που διέπει το πρόγραμμα αυτό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών είναι ότι ο ελληνικός χώρος δεν αποτελεί ενιαίο και στατικό σύνολο, ούτε είναι απλό αποτέλεσμα ιστορικών επεκτάσεων, κυριαρχιών ή διασποράς του ελληνικού στοιχείου, αλλά ότι πρέπει να διερευνηθεί σε συνάρτηση με τη λειτουργία περισσότερο σύνθετων μηχανισμών που ορίζουν συγκεκριμένες λειτουργίες και πρακτικές των ιστορικών κοινωνιών στον ευρύτερο ζωτικό τους ορίζοντα. Ο ελληνικός χώρος συγκροτείται και μεταβάλλεται σε συνάρτηση με την εκάστοτε ανάπτυξη τοπικών και υπερτοπικών συσχετισμών, διασυνδέσεων και ανταλλαγών, και συνεπώς συνδέεται με ποικίλα οικονομικά, εξουσιαστικά και πολιτιστικά συστήματα που συνυπάρχουν ή εναλλάσσονται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή από τους προϊστορικούς χρόνους έως σήμερα.

cyprus_banner_new copy 2