Π.2.1.1.: Τράπεζα Πληροφοριών Βυζαντινής Ιστορίας

Υπεύθυνοι ερευνητές: Βασ. Βλυσίδου, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ και Στυλ. Λαμπάκης, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

Επιστημονικοί συνεργάτες: Τηλέμαχος Λουγγής, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών – Άννα Σκλαβενίτη, δρ. Βυζαντινής Φιλολογίας

Εξωτερικοί συνεργάτες: Μαρία Αλυσανδράτου, δρ. Βυζαντινής Φιλολογίας – Κωνσταντίνος Ιωάννου, υποψήφιος διδάκτωρ Βυζαντινής Ιστορίας

Περιγραφή: Η «Βάση Δεδομένων Βυζαντινής Ιστορίας» είναι ένα εν εξελίξει έργο του TBE/ΙΙΕ, αποτελεί καρπό διεξοδικής επιστημονικής επεξεργασίας περισσότερων από εκατό ελληνικών και λατινικών κειμένων μέχρι σήμερα και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σημαντικού εργαλείου έρευνας και στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Το έργο, βασισμένο στη λεπτομερή αποδελτίωση των μεσαιωνικών πηγών και σχεδιασμένο με ευκαμψία και λειτουργικότητα, επιτρέπει στον χρήστη να ανατρέξει σε όλες τους τομείς της Βυζαντινής Ιστορίας, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του μεσαιωνικού ανθρώπου, όχι μόνο του αυτοκράτορα, αλλά και του κάθε κοινωνικής και διοικητικής βαθμίδας πολίτη ή του απλού χωρικού ή ακόμη του δούλου. Από τη ζωή στο παλάτι ή στην καλύβα, στην Εκκλησία και στο μοναστήρι ή στο στρατόπεδο, από το συλλογικό στο ατομικό και από το δημόσιο στο ιδιωτικό, ο χρήστης μπορεί να μεταφερθεί με μεγάλη ευκολία στην αγροτική ζωή της επαρχίας, στο εμπόριο, στη διοίκηση, στα γράμματα, στις σχέσεις Βυζαντίου με άλλα έθνη, αλλά και στις σχέσεις ανάμεσα στα ξένα σύγχρονα κράτη.
Στην παρούσα φάση παραδίδεται ένα μόνο τμήμα της υπάρχουσας Βάσης (το 1/3 περίπου), μέχρις ότου ολοκληρωθεί η περαιτέρω τεχνική επεξεργασία του υλικού της.

Vlysidou