Π.2.1.8.: Βιογραφικό Λεξικό Ελλήνων Βουλευτών (1946-1956)

Υπεύθυνη ερευνήτρια: Κατερίνα Δέδε, Κύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ

Επιστημονική συνεργάτρια: Μαργαρίτα Λιάγκα, Υποψήφια Διδάκτορας ΑΠΘ

Περιγραφή: Το «Βιογραφικό Λεξικό Ελλήνων Βουλευτών, 1946-1956» επιχειρεί τη χαρτογράφηση των κοινοβουλίων της πρώτης μεταπολεμικής δεκαετίας μέσω της συγκρότησης ενός βιογραφικού λεξικού των 858 βουλευτών της περιόδου. Τα λήμματα εστιάζουν στην πολιτική δράση των προσώπων κατά τη διάρκεια του βίου τους και συνοδεύονται από τη σχετική βιβλιογραφία. Προκειμένου τα πρόσωπα να ενταχθούν στο ευρύτερο πλαίσιο των εκλογικών διαδικασιών της περιόδου, παρατίθενται σύντομα κείμενα για τις εκλογές του 1946, 1950, 1951, 1952 και 1956, τα οποία συνοδεύονται από ποικίλα τεκμήρια, καθώς και τα κόμματα / συνασπισμοί που έλαβαν μέρος σε αυτές. Ωστόσο οι πολιτικές μετακινήσεις βουλευτών, η συγκρότηση νέων κοινοβουλευτικών ομάδων αλλά και κομμάτων, καθώς και η συγχώνευση κάποιων, μετέβαλαν συχνά τον συσχετισμό δυνάμεων εντός του Κοινοβουλίου. Οι μεταβολές αυτές αποτυπώνονται σε μία σειρά από γραφήματα για κάθε κοινοβουλευτική περίοδο. Τέλος, η ιστοσελίδα προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλών αναζητήσεων των βουλευτών (αλφαβητικά, ανά κοινοβουλευτική περίοδο, ανά κόμμα, ανά εκλογική περιφέρεια) σε μία προσπάθεια να καλυφθούν ποικίλα ερωτήματα των χρηστών.

vouli_bw