Π.3.1.7.: «Αρχείο Νεωτέρων Μνημείων Αθηνών» – Εμπλουτισμός, βελτίωση και αναβάθμιση ψηφιακής εφαρμογής

Υπεύθυνος ερευνητής: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

Επιστημονικοί συνεργάτες: Γιάννης Παπακονδύλης, υποψήφιος διδάκτωρ ιστορίας (2019-2020), Κωστής Καλλιβρετάκης, φωτογράφος (2007-2009), Ιωάννα Τραχανά, αρχιτέκτων-μηχανικός (2007-2009)

Περιγραφή: Ιστορική και αρχιτεκτονική περιγραφή και εικονογράφηση σημαντικών μνημείων της νεώτερης Αθήνας, από την Τουρκοκρατία μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα.
Στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας είχε υλοποιηθεί το 2009 η ψηφιακή εφαρμογή «Αρχείο Νεωτέρων Μνημείων Αθηνών», που περιλάμβανε ιστορικά σημειώματα, βιβλιογραφία και εικόνες για σημαντικά μνημεία (κυρίως κτίρια) της νεώτερης Αθήνας, από την οθωμανική κατάκτηση μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα. Η οικεία ιστοσελίδα κατέγραψε μεγάλη επισκεψιμότητα εκ μέρους αρχιτεκτόνων, διδασκόντων της μέσης και ανωτάτης εκπαίδευσης, φοιτητών, μαθητών, δημοσιογράφων κ.ά., που αναζητούσαν έγκυρες και τεκμηριωμένες πληροφορίες. Λόγω της παρέλευσης δεκαετίας από την ολοκλήρωση του έργου και προκειμένου να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία της συγκεκριμένης εφαρμογής, κρίθηκε σκόπιμη η επικαιροποίηση πολλών από τις αναρτημένες εγγραφές και απεικονίσεις, καθώς αρκετά μνημεία έχουν ανακαινιστεί ή/και αλλάξει χρήσεις, ενώ έχει εμπλουτιστεί επίσης η σχετική βιβλιογραφία και έχουν εντοπιστεί πρόσθετες πηγές με νέες πληροφορίες, που συμπληρώνουν ή και αναθεωρούν τις υπάρχουσες. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το εκτενέστερο εισαγωγικό σημείωμα.

Kallivretakis-Athens